මගේ ආදරණීය රික්ෂා වෙනුවෙන්💓

ඇය එක්ක ගතවන සෑම තප්පරයක්ම… මදි මදි… ඇති බවත් නොදැනිණි… ඉන්න මා සමඟ අපි යං අනත්තය දෙසට…. නුඹ ගියොත් මට … Continue reading මගේ ආදරණීය රික්ෂා වෙනුවෙන්💓