සිතන්නට යමක්..

එක්තරා කදුකරේ පිහිටා තියන ගමක, තේ දලු කඩන එකම පන්තිය නියෝජනය කරන, එකම ආගම අදහන ජනතාවට ආගමික සිද්ධස්ථාන දෙකක් තිබේ, සිද්ධස්ථාන දෙකම ළග ළගමයි පිහිටා තියන්නේ.
ඇයි එහෙම කියලා ප්‍රශ්න කරාම එයාලා දුන්නු එකම උත්තර අපේ කුලය වෙනස් එයාලගේ කුලය වෙනස්, අපි පහත් කුලයට අය කියලයි එයාලා පැවසුවේ.
වැඩිදුරටත් එයාලත් එක්ක අදහස් හුවමාරු කරගෙන සිටියදී වැඩිතුරට එයාලගේ කුලය තියන අඅර්බුද ගැන් විග්‍රහ කරා …….

පහත් කුලය අයගේ ගෙවල්වලට උසස් කුලයේ නියොජනය කරන කට්ටිය එන්නේ නැහැලු, එයාලගේ උත්සව වලට සසහභාගි වෙන්න නැහැලු,එයාලගේ අතින් වතුර් වීදුරුවක්ව්ත් බොන්න නැහැලු.

හැබයි උසස් කුලය නියෝජනය කරන කට්ටියයි, පහත් කුලය නියෝජනය කරන කට්ටියයි වැඩ කරන්නේ එකම තේ වත්තක..
(සිතන්නට යමක්)